Lexington South Carolina Dam: The Lake Murray Dam Walkway

Walk the Dam, enjoy the view!