Lexington South Carolina Dam: The Lake Murray Dam Walkway

Walk the Dam, enjoy the view! Continue reading Lexington South Carolina Dam: The Lake Murray Dam Walkway